Utilu Mozilla Firefox Collection contains multiple standalone versions of Mozilla Firefox, which can be used at the same time.
Utilu Mozilla Firefox Collection bevat meerdere losstaande versies van Mozilla Firefox, die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

Utilu Mozilla Firefox Collection

Utilu Mozilla Firefox Collection is a utility developed by Utilu that contains multiple versions of the free web browser Mozilla Firefox, which are standalone so they can be used at the same time. This is useful for web developers.

Mozilla Firefox is a registered trademark of the Mozilla Foundation.

Utilu Mozilla Firefox Collection

Utilu Mozilla Firefox Collection is een hulpprogramma ontwikkeld door Utilu dat meerdere losstaande versies van de gratis webbrowser Mozilla Firefox bevat, die onafhankelijk van elkaar zijn en daardoor tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Dit is handig voor webontwikkelaars.

Mozilla Firefox is een geregistreerd merk van de Mozilla Foundation.

Usage

In Utilu Mozilla Firefox Collection you can quickly see how your websites look when rendered using different versions of the Gecko render engine. You can specify the filenames or locations (URLs) to open in multiple installed versions of Mozilla Firefox. Also the versions to open can be chosen.

Filenames or URLs that include spaces must be enclosed in quotes ("). Multiple filenames or URLs may be used by separating them by spaces. This will result in multiple tabs being opened.

Entering for example

"C:\Directory\Local File.html" http://mozilla.com/ https://utilu.com/

in the input field will open the local file and the two URLs in three tabs in the installed versions of Mozilla Firefox which can be selected in the next step.

If you want to open the default page just enter "default" in the input field.

Gebruik

In Utilu Mozilla Firefox Collection is het mogelijk om snel te zien hoe websites eruit zien wanneer deze worden gerendered door verschillende versies van de Gecko-rendermachine. Het is mogelijk om meerdere bestandsnamen en locaties (URLs) op te geven, waarna deze in één keer kunnen worden geopend in meerdere geïnstalleerde versies van Mozilla Firefox. Ook deze te openen versies kunnen worden gekozen.

Om bestandsnamen en URLs die spaties bevatten moeten aanhalingstekens heen staan ("). Meerdere bestandsnamen en URLs kunnen worden opgegeven door ze middels een spatie van elkaar te scheiden. Hierdoor zullen meerdere tabbladen worden geopend.

Wanneer bijvoorbeeld in het tekstveld wordt ingevoerd

"C:\Directory\Lokaal Bestand.html" http://mozilla.com/ https://utilu.com/

zullen het lokale bestand en de twee URLs worden geopend in drie tabbladen in de geïnstalleerde versies van Mozilla Firefox die in de volgende stap kunnen worden gekozen.

Voer in het tekstveld "default" in om de standaardpagina te openen.

Command line usage

From the command line you can also specify paths and filenames or URLs as parameters to Utilu Mozilla Firefox Collection (UtiluMFC.exe), in that case the interface won’t appear but the configured versions of Mozilla Firefox will start directly with the specified paths and filenames or URLs opened in tabs. Example:

UtiluMFC.exe http://mozilla.com/ https://utilu.com/

By default the specified filenames or URLs will be opened in the versions of Mozilla Firefox selected earlier. Instead of using these earlier configured versions you can also specify the Mozilla Firefox versions you want to open from the command line using the parameter -SelectedVersions= followed by the versions of Mozilla Firefox to open, comma separated. Example:

UtiluMFC.exe -SelectedVersions=2.0,3.0,3.5,3.6,17.0esr,24.0esr,32.0 https://utilu.com/

Gebruik vanaf de opdrachtprompt

Het is ook mogelijk om vanaf de opdrachtprompt paden en bestandsnamen of URLs als parameters op te geven aan Utilu Mozilla Firefox Collection (UtiluMFC.exe), in dat geval zal de interface niet worden weergegeven, maar zullen de ingestelde versies van Mozilla Firefox direct starten met de opgegeven paden en bestandsnamen of URLs open in tabbladen. Voorbeeld:

UtiluMFC.exe http://mozilla.com/ https://utilu.com/

De opgegeven paden en bestandsnamen of URLs worden standaard geopend in de eerder ingestelde versies van Mozilla Firefox. In plaats daarvan is het ook mogelijk om dit vanaf de opdrachtprompt op te geven met de parameter -SelectedVersions= met daarachter met een komma gescheiden de te openen Mozilla Firefox versies. Voorbeeld:

UtiluMFC.exe -SelectedVersions=2.0,3.0,3.5,3.6,17.0esr,24.0esr,32.0 https://utilu.com/

Additional information

The version number of each included version of Mozilla Firefox can be found in the window title.

Utilu Mozilla Firefox Collection also includes the Firebug and Web Developer add-ons for all included versions of Mozilla Firefox. These add-ons provide a variety of tools which make troubleshooting websites much easier.

Extra informatie

Het versienummer van elke versie van Mozilla Firefox wordt getoond in de titelbalk van het venster.

Utilu Mozilla Firefox Collection bevat ook de Firebug en Web Developer add-ons voor alle versies van Mozilla Firefox. Deze add-ons bieden een aantal hulpmiddelen waarmee problemen met websites veel gemakkelijker zijn op te lossen.

Installation

The user-friendly installation is fully customizable, which means that you can install only those components that you want. You can also make an unattended installation.

Utilu Mozilla Firefox Collection fully supports upgrading, so there is no need to uninstall a previous version before installing a newer version: just install the newer version on top of the currently installed version with the same or more components selected.

Specify the parameter -setDefaultBrowser to the installer to make it set Mozilla Firefox as default browser.

Utilu Mozilla Firefox Collection is only available in English.

Utilu Mozilla Firefox Collection is primarily intended for web developers. Regular users can better use Utilu Silent Setup for Mozilla Firefox.

Installatie

De gebruiksvriendelijke installatie is volledig aanpasbaar, waardoor het mogelijk is om alleen de gewenste onderdelen te installeren. Het is ook mogelijk om een onbeheerde installatie te maken.

Utilu Mozilla Firefox Collection biedt volledige ondersteuning voor upgrades, het is niet nodig om een oudere versie te deïnstalleren voor het installeren van een nieuwere versie: installeer de nieuwe versie gewoon over de momenteel geïnstalleerde versie heen, met dezelfde of meer onderdelen geselecteerd.

Wanneer de parameter -setDefaultBrowser wordt opgegeven wordt Mozilla Firefox als standaard browser ingesteld.

Utilu Mozilla Firefox Collection is alleen beschikbaar in het Engels.

Utilu Mozilla Firefox Collection is primair bedoeld voor webontwikkelaars, reguliere gebruikers kunnen beter Utilu Silent Setup for Mozilla Firefox gebruiken.

Mozilla Firefox versions 32-bit

Mozilla Firefox versies 32-bit

Utilu Mozilla Firefox Collection contains the following versions of Mozilla Firefox:
Utilu Mozilla Firefox Collection bevat de volgende versies van Mozilla Firefox:

Mozilla Firefox versions 64-bit

Mozilla Firefox versies 64-bit

Utilu Mozilla Firefox Collection x64 contains the following versions of Mozilla Firefox:
Utilu Mozilla Firefox Collection x64 bevat de volgende versies van Mozilla Firefox:

Mozilla Firefox add-ons and plug-ins

Mozilla Firefox add-ons en plug-ins

Utilu Mozilla Firefox Collection contains the following add-ons and plug-ins:
Utilu Mozilla Firefox Collection bevat de volgende add-ons en plug-ins:

Additional features

Utilu Mozilla Firefox Collection has the following additional features:
 • It can open one or more local files and/or URLs in specified installed versions of Mozilla Firefox with a single click
 • It can appear in the context menu of Windows Explorer, so a file can be opened in every chosen installed version of Mozilla Firefox directly
 • It can display the version number of Mozilla Firefox in the titlebar
 • It includes a number of window resizing options for the Web Developer add-on, settings for all common resolutions like 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900 and 1600x1200 are included
 • It can be installed for all users, so it’s available for everyone
 • It can be installed and used silently, it’s possible to create an unattended installation and use all functions using command line parameters
 • It even works under the most restricted user accounts after installation, only the installation needs to be done by someone with Administrator privileges
 • Utilu Mozilla Firefox Collection supports both the 32-bit and 64-bit versions of Microsoft Windows 98, 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 2012, 8.1, 10, 2016, 2019 and 11
 • Utilu Mozilla Firefox Collection x64 supports the 64-bit versions of Microsoft Windows 7, 8, 2012, 8.1, 10, 2016, 2019 and 11
 • Note that Mozilla Firefox 53.0 and higher does not support Microsoft Windows XP Service Pack 2, XP Service Pack 3, Vista and 2008
 • Note that Mozilla Firefox 49.0 and higher does not support processors without the Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) instruction set
 • Note that Mozilla Firefox 13.0 and higher does not support Microsoft Windows 2000 and XP before Service Pack 2
 • Note that Flash Player 11 and higher does not support Microsoft Windows 2000
 • Note that Mozilla Firefox 3.0 and higher and Flash Player 10 and higher do not support Microsoft Windows 98, 98 SE, ME and NT 4.0

Extra functies

Utilu Mozilla Firefox Collection bevat de volgende extra functies:
 • Het kan één of meerdere lokale bestanden en/of URLs in bepaalde te kiezen geïnstalleerde versies van Mozilla Firefox openen met één klik
 • Het kan geïntegreerd worden in het contextmenu van Windows Verkenner, zodat een bestand rechtstreeks geopend kan worden in elke gekozen geïnstalleerde versie van Mozilla Firefox
 • Het kan het versienummer van Mozilla Firefox in de titelbalk weergeven
 • Het bevat een aantal veel voorkomende schermresoluties om met de Web Developer add-on de grootte van het venster in te wijzigen, onder andere zijn de resoluties 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900 en 1600x1200 beschikbaar
 • Het kan worden geïnstalleerd voor alle gebruikers, zodat het beschikbaar is voor iedereen
 • Het kan onbeheerd worden geïnstalleerd en gebruikt, het is mogelijk om een onbeheerde installatie te maken en alle functies kunnen gebruikt worden door middel van parameters
 • Het werkt zelfs onder de meest beperkte gebruikersaccounts na installatie, alleen de installatie moet worden gedaan door iemand met beheerdersrechten
 • Utilu Mozilla Firefox Collection biedt ondersteuning voor zowel de 32-bit als 64-bit versies van Microsoft Windows 98, 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 2012, 8.1, 10, 2016, 2019 en 11
 • Utilu Mozilla Firefox Collection x64 biedt ondersteuning voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 7, 8, 2012, 8.1, 10, 2016, 2019 en 11
 • Let er op dat Mozilla Firefox 53.0 en hoger Microsoft Windows XP Service Pack 2, XP Service Pack 3, Vista en 2008 niet ondersteunen
 • Let er op dat Mozilla Firefox 49.0 en hoger processoren zonder de Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) instructieset niet ondersteunen
 • Let er op dat Mozilla Firefox 13.0 en hoger Microsoft Windows 2000 en XP voor Service Pack 2 niet ondersteunen
 • Let er op dat Flash Player 11 en hoger Microsoft Windows 2000 niet ondersteunt
 • Let er op dat Mozilla Firefox 3.0 en hoger en Flash Player 10 en hoger Microsoft Windows 98, 98 SE, ME en NT 4.0 niet ondersteunen

What’s New

Wat is nieuw

What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.7:
Show changelogs of previous versions
Hide changelogs of previous versions
Toon ook de wijzigingen in eerdere versies
Verberg de wijzigingen in eerdere versies
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 78.11.0.0 ESR to 78.12.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 89.0.0.0 to 89.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 90.0.0.0 beta 2 to 90.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 91.0.0.0 Nightly to 91.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 92.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 78.0.2.0 ESR to 78.11.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 80.0.0.0 Nightly to 80.0.1.0
 • Added Mozilla Firefox 81.0.2.0
 • Added Mozilla Firefox 82.0.3.0
 • Added Mozilla Firefox 83.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 84.0.2.0
 • Added Mozilla Firefox 85.0.2.0
 • Added Mozilla Firefox 86.0.1.0
 • Added Mozilla Firefox 87.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 88.0.1.0
 • Added Mozilla Firefox 89.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 90.0.0.0 beta 2
 • Added Mozilla Firefox 91.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.414 to 32.0.0.465
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.10.0.0 ESR to 68.12.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 78.0.1.0 to 78.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 78.0.1.0 ESR to 78.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 79.0.0.0 beta 4 to 79.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 80.0.0.0 Nightly to 80.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 81.0.0.0 beta 1
 • Added Mozilla Firefox 82.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.387 to 32.0.0.414
 • Improved the compression by requiring more memory during the installation, which greatly reduces the file size of the installer
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.8.0.0 ESR to 68.10.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 76.0.0.0 to 76.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 77.0.0.0 beta 2 to 77.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 78.0.0.0 Nightly to 78.0.1.0
 • Added Mozilla Firefox 78.0.1.0 ESR
 • Added Mozilla Firefox 79.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 80.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.363 to 32.0.0.387
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.7.0.0 ESR to 68.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 76.0.0.0 beta 3 to 76.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 77.0.0.0 Nightly to 77.0.0.0 beta 2
 • Added Mozilla Firefox 78.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.344 to 32.0.0.363
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.6.0.0 ESR to 68.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 74.0.0.0 to 74.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 75.0.0.0 beta 7 to 75.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 76.0.0.0 Nightly to 76.0.0.0 beta 3
 • Added Mozilla Firefox 77.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.4.1.0 ESR to 68.6.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 72.0.1.0 to 72.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 73.0.0.0 beta 6 to 73.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 74.0.0.0 Nightly to 74.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 75.0.0.0 beta 7
 • Added Mozilla Firefox 76.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.314 to 32.0.0.344
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.2.0.0 ESR to 68.4.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 70.0.0.0 to 70.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 71.0.0.0 beta 3 to 71.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 72.0.0.0 Nightly to 72.0.1.0
 • Added Mozilla Firefox 73.0.0.0 beta 6
 • Added Mozilla Firefox 74.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 2.0.1 to 2.0.5
 • Updated Flash Player from 32.0.0.270 to 32.0.0.314
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.1.0.0 ESR to 68.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 69.0.0.0 to 69.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 70.0.0.0 beta 4 to 70.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 71.0.0.0 Nightly to 71.0.0.0 beta 3
 • Added Mozilla Firefox 72.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.238 to 32.0.0.270
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.8.0.0 ESR to 60.9.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.2.0 ESR to 68.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 69.0.0.0 beta 13 to 69.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 70.0.0.0 Nightly to 70.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 71.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.0.0 to 68.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.0.0 ESR to 68.0.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 69.0.0.0 beta 4 to 69.0.0.0 beta 13
 • Updated Mozilla Firefox 70.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.223 to 32.0.0.238
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.7.0.0 ESR to 60.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 67.0.2.0 to 67.0.4.0
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.0.0 beta 10 to 68.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 68.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 69.0.0.0 Nightly to 69.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 70.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.207 to 32.0.0.223
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 67.0.0.0 to 67.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.0.0 beta 4 to 68.0.0.0 beta 10
 • Updated Mozilla Firefox 69.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.192 to 32.0.0.207
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.6.2.0 ESR to 60.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.4.0 to 66.0.5.0
 • Updated Mozilla Firefox from 67.0.0.0 beta 17 to 67.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 68.0.0.0 Nightly to 68.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 69.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.171 to 32.0.0.192
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.6.1.0 ESR to 60.6.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.3.0 to 66.0.4.0
 • Updated Mozilla Firefox from 67.0.0.0 beta 10 to 67.0.0.0 beta 17
 • Updated Mozilla Firefox 68.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.5.2.0 ESR to 60.6.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.0.0 beta 12 to 66.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 67.0.0.0 Nightly to 67.0.0.0 beta 10
 • Added Mozilla Firefox 68.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.142 to 32.0.0.171
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.0.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.5.1.0 ESR to 60.5.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 65.0.1.0 to 65.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.0.0 beta 7 to 66.0.0.0 beta 12
 • Updated Mozilla Firefox 67.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.5.0.0 ESR to 60.5.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 65.0.0.0 to 65.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.0.0 beta 4 to 66.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 67.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.114 to 32.0.0.142
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.4.0.0 ESR to 60.5.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 64.0.0.0 to 64.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 65.0.0.0 beta 7 to 65.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 66.0.0.0 Nightly to 66.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 67.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 32.0.0.101 to 32.0.0.114
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.3.0.0 ESR to 60.4.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 64.0.0.0 beta 10 to 64.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 65.0.0.0 Nightly to 65.0.0.0 beta 7
 • Added Mozilla Firefox 66.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 31.0.0.148 to 32.0.0.101
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 63.0.0.0 to 63.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 64.0.0.0 beta 5 to 64.0.0.0 beta 10
 • Updated Mozilla Firefox 65.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 31.0.0.122 to 31.0.0.148
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.2.2.0 ESR to 60.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 63.0.0.0 beta 12 to 63.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 64.0.0.0 Nightly to 64.0.0.0 beta 5
 • Added Mozilla Firefox 65.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 31.0.0.108 to 31.0.0.122
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.4:
 • New: Utilu Mozilla Firefox Collection x64 with 64-bit Mozilla Firefox versions besides the regular 32-bit version with 32-bit Mozilla Firefox versions
 • Updated Mozilla Firefox from 60.2.0.0 ESR to 60.2.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 62.0.0.0 to 62.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 63.0.0.0 beta 4 to 63.0.0.0 beta 12
 • Updated Mozilla Firefox 64.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 30.0.0.154 to 31.0.0.108
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.1.0.0 ESR to 60.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 62.0.0.0 beta 17 to 62.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 63.0.0.0 Nightly to 63.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 64.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 61.0.0.0 to 61.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 62.0.0.0 beta 4 to 62.0.0.0 beta 17
 • Updated Mozilla Firefox 63.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 30.0.0.113 to 30.0.0.154
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.8.1.0 ESR to 52.9.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 60.0.2.0 ESR to 60.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 61.0.0.0 beta 11 to 61.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 62.0.0.0 Nightly to 62.0.0.0 beta 4
 • Added Mozilla Firefox 63.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 29.0.0.171 to 30.0.0.113
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.9.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.8.0.0 ESR to 52.8.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 60.0.1.0 to 60.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 60.0.1.0 ESR to 60.0.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 61.0.0.0 beta 5 to 61.0.0.0 beta 11
 • Updated Mozilla Firefox 62.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 60.0.0.0 to 60.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 60.0.0.0 ESR to 60.0.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 61.0.0.0 beta 3 to 61.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 62.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.1.0 to 47.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 52.5.0.0 ESR to 52.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 57.0.0.0 to 57.0.4.0
 • Updated Mozilla Firefox from 58.0.0.0 beta 3 to 58.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 59.0.0.0 Nightly to 59.0.3.0
 • Added Mozilla Firefox 60.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 60.0.0.0 ESR
 • Added Mozilla Firefox 61.0.0.0 beta 11
 • Added Mozilla Firefox 62.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 27.0.0.187 to 29.0.0.171
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.4.1.0 ESR to 52.5.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 57.0.0.0 beta 11 to 57.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 58.0.0.0 Nightly to 58.0.0.0 beta 3
 • Added Mozilla Firefox 59.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 27.0.0.183 to 27.0.0.187
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 56.0.1.0 to 56.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 57.0.0.0 beta 7 to 57.0.0.0 beta 11
 • Updated Mozilla Firefox 58.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 27.0.0.159 to 27.0.0.183
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.3.0.0 ESR to 52.4.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 56.0.0.0 beta 7 to 56.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 57.0.0.0 Nightly to 57.0.0.0 beta 7
 • Added Mozilla Firefox 58.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 26.0.0.151 to 27.0.0.159
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 55.0.2.0 to 55.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 56.0.0.0 beta 3 to 56.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 57.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 55.0.1.0 to 55.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 56.0.0.0 beta 2 to 56.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 57.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.2.1.0 ESR to 52.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 55.0.0.0 beta 5 to 55.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 56.0.0.0 Nightly to 56.0.0.0 beta 2
 • Added Mozilla Firefox 57.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 26.0.0.131 to 26.0.0.151
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.2.0.0 ESR to 52.2.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 54.0.0.0 to 54.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 55.0.0.0 beta 3 to 55.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 56.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.8.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.1.0.0 ESR to 52.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 53.0.0.0 to 53.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 54.0.0.0 beta 1 to 54.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 55.0.0.0 Nightly to 55.0.0.0 beta 3
 • Added Mozilla Firefox 56.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 25.0.0.148 to 26.0.0.131
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.8.0.0 ESR to 45.9.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.1.0 to 52.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.1.0 ESR to 52.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 53.0.0.0 beta 4 to 53.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 54.0.0.0 Aurora to 54.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox 55.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.12 to 1.2.13
 • Updated Flash Player from 25.0.0.127 to 25.0.0.148
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.0.0 to 52.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.0.0 ESR to 52.0.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 53.0.0.0 beta 1 to 53.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 54.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 55.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 24.0.0.221 to 25.0.0.127
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.7.0.0 ESR to 45.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.0.0 beta 1 to 52.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 52.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 53.0.0.0 Aurora to 53.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 54.0.0.0 Nightly to 54.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 55.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.18 to 2.0.19
 • Updated Web Developer from 1.2.11 to 1.2.12
 • Updated Flash Player from 24.0.0.194 to 24.0.0.221
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.6.0.0 ESR to 45.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 51.0.0.0 beta 8 to 51.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.0.0 Aurora to 52.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 53.0.0.0 Nightly to 53.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 54.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 24.0.0.186 to 24.0.0.194
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.5.0.0 ESR to 45.6.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 50.0.0.0 to 50.0.2.0
 • Added Mozilla Firefox 50.1.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 51.0.0.0 beta 1 to 51.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 52.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 53.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 23.0.0.207 to 24.0.0.186
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.4.0.0 ESR to 45.5.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 50.0.0.0 beta 9 to 50.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 51.0.0.0 Aurora to 51.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 52.0.0.0 Nightly to 52.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 53.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 23.0.0.185 to 23.0.0.207
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.1.0 to 49.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 50.0.0.0 beta 1 to 50.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 51.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 52.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.17 to 2.0.18
 • Updated Flash Player from 23.0.0.162 to 23.0.0.185
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.3.0.0 ESR to 45.4.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.0.0 beta 7 to 49.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 50.0.0.0 Aurora to 50.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 51.0.0.0 Nightly to 51.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 52.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 22.0.0.209 to 23.0.0.162
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.1.0 to 48.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.0.0 beta 4 to 49.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 50.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 51.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.7.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 to 48.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.0.0 beta 1 to 49.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 50.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 51.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.10 to 1.2.11
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.2.0.0 ESR to 45.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 beta 8 to 48.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.0.0 Aurora to 49.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 50.0.0.0 Nightly to 50.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 51.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.7 to 1.2.10
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 beta 5 to 48.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 49.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 50.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 22.0.0.192 to 22.0.0.209
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 to 47.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 beta 3 to 48.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 49.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 50.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 beta 1 to 48.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 49.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 50.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 21.0.0.242 to 22.0.0.192
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.1.1.0 ESR to 45.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 beta 5 to 47.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 Aurora to 48.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 49.0.0.0 Nightly to 49.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 50.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.16 to 2.0.17
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 beta 2 to 47.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 48.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 49.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 21.0.0.213 to 21.0.0.242
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.1.0.0 ESR to 45.1.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 to 46.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 beta 1 to 47.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 48.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 49.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.7.1.0 ESR to 38.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.2.0 ESR to 45.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 beta 10 to 46.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 Aurora to 47.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 48.0.0.0 Nightly to 48.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 49.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.1.0 to 45.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.1.0 ESR to 45.0.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 beta 2 to 45.0.0.0 beta 10
 • Updated Mozilla Firefox 47.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 48.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.14 to 2.0.16
 • Updated Flash Player from 21.0.0.182 to 21.0.0.213
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.6.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.7.0.0 ESR to 38.7.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 to 45.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 ESR to 45.0.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 beta 1 to 45.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 47.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 48.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.6.1.0 ESR to 38.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 beta 4 to 45.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 45.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 Aurora to 46.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 47.0.0.0 Nightly to 47.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 48.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 20.0.0.306 to 21.0.0.182
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.6.0.0 ESR to 38.6.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.1.0 to 44.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 beta 3 to 45.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 47.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 20.0.0.286 to 20.0.0.306
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 to 44.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 beta 1 to 45.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 47.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.13 to 2.0.14
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.5.1.0 ESR to 38.6.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 beta 9 to 44.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 Aurora to 45.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 46.0.0.0 Nightly to 46.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 47.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 beta 6 to 44.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 45.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 20.0.0.267 to 20.0.0.286
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.3.0 to 43.0.4.0
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 beta 4 to 44.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 45.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.2.0 to 43.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 beta 2 to 44.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 45.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 20.0.0.235 to 20.0.0.267
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.5.1.0 ESR to 38.5.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.1.0 to 43.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 beta 1 to 44.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 45.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 46.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.4.0.0 ESR to 38.5.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.0.0 beta 9 to 43.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 Aurora to 44.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 45.0.0.0 Nightly to 45.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 46.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.5.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.0.0 beta 5 to 43.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 44.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 45.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 beta 2 to 3.0.0 beta 3
 • Updated Flash Player from 19.0.0.245 to 20.0.0.235
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.3.0.0 ESR to 38.4.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 beta 7 to 42.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.0.0 Aurora to 43.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox from 44.0.0.0 Nightly to 44.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 45.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.12 to 2.0.13
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 14 to 3.0.0 beta 2
 • Updated Flash Player from 19.0.0.226 to 19.0.0.245
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.1.0 to 41.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 beta 3 to 42.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 44.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 19.0.0.185 to 19.0.0.226
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 beta 2 to 42.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 44.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 13 to 3.0.0 alpha 14
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 to 41.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 beta 1 to 42.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 44.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.2.1.0 ESR to 38.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 44.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 beta 8 to 41.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 Aurora to 42.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 43.0.0.0 Nightly to 43.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 44.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 18.0.0.232 to 19.0.0.185
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 beta 6 to 41.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 42.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Nightly
 • Improved the information in the titlebar
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 beta 5 to 41.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 42.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 43.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.1.1.0 ESR to 38.2.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 beta 9 to 40.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 Aurora to 41.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox from 42.0.0.0 Nightly to 42.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 43.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.11 to 2.0.12
 • Updated Flash Player from 18.0.0.209 to 18.0.0.232
 • Added additional opt-in options in the installer for also creating icons for each installed Mozilla Firefox version in either the root or in a subdirectory of the desktop and Quick Launch bar
 • Improved compatibility with Windows 10
 • Utilu Mozilla Firefox Collection now includes fifty versions of Mozilla Firefox
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.4.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.1.0.0 ESR to 38.1.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 39.0.0.0 to 39.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 beta 6 to 40.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 41.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 42.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 12 to 3.0.0 alpha 13
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 beta 3 to 40.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 41.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 42.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 18.0.0.203 to 18.0.0.209
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 beta 1 to 40.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 41.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 42.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 18.0.0.194 to 18.0.0.203
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.7.0.0 ESR to 31.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.1.0 ESR to 38.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 39.0.0.0 beta 7 to 39.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 Aurora to 40.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 41.0.0.0 Nightly to 41.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 42.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.6.0.0 ESR to 31.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 beta 6 to 38.0.6.0
 • Added Mozilla Firefox 38.0.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 39.0.0.0 Aurora to 39.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox from 40.0.0.0 Nightly to 40.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 41.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.9 to 2.0.11
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 10 to 3.0.0 alpha 12
 • Updated Flash Player from 17.0.0.169 to 18.0.0.194
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.1.0 to 37.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 beta 4 to 38.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 39.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 40.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 9 to 3.0.0 alpha 10
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 beta 2 to 38.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 39.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 40.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 17.0.0.134 to 17.0.0.169
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 to 37.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 beta 1 to 38.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 39.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 40.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.8 to 2.0.9
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.5.3.0 ESR to 31.6.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 beta 7 to 37.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 Aurora to 38.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 39.0.0.0 Nightly to 39.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 40.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.5.0.0 ESR to 31.5.3.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.1.0 to 36.0.4.0
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 beta 2 to 37.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 38.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 39.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 16.0.0.305 to 17.0.0.134
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.3.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 to 36.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 beta 1 to 37.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 38.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 39.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 beta 10 to 36.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 Aurora to 37.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 38.0.0.0 Nightly to 38.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 39.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.4.0.0 ESR to 31.5.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 beta 3 to 36.0.0.0 beta 10
 • Updated Mozilla Firefox 37.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 38.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.7 to 2.0.8
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 7 to 3.0.0 alpha 9
 • Updated Flash Player from 16.0.0.296 to 16.0.0.305
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 35.0.0.0 to 35.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 beta 1 to 36.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 37.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 38.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 6 to 3.0.0 alpha 7
 • Updated Flash Player from 16.0.0.257 to 16.0.0.296
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.3.0.0 ESR to 31.4.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 35.0.0.0 beta 2 to 35.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 Aurora to 36.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 37.0.0.0 Nightly to 37.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 38.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 3.0.0 alpha 5 to 3.0.0 alpha 6
 • Updated Flash Player from 16.0.0.235 to 16.0.0.257
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.2.0.0 ESR to 31.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 35.0.0.0 beta 1 to 35.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 36.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 37.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.6 to 2.0.7
 • Added Firebug 3.0.0 alpha 5
 • Updated Flash Player from 15.0.0.239 to 16.0.0.235
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 beta 9 to 34.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 35.0.0.0 Aurora to 35.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 36.0.0.0 Nightly to 36.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 37.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 15.0.0.223 to 15.0.0.239
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 33.1.0.0 to 33.1.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 beta 8 to 34.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 36.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.2.0 to 33.0.3.0
 • Added Mozilla Firefox 33.1.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 beta 4 to 34.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 36.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.4 to 2.0.6
 • Updated Flash Player from 15.0.0.189 to 15.0.0.223
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.1.0 to 33.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 beta 3 to 34.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 36.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.2.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 to 33.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 beta 1 to 34.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 36.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.1.1.0 ESR to 31.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 beta 7 to 33.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 Aurora to 34.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 35.0.0.0 Nightly to 35.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 36.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 15.0.0.152 to 15.0.0.189
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.8.0.0 ESR to 24.8.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 31.1.0.0 ESR to 31.1.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.2.0 to 32.0.3.0
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 beta 5 to 33.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 34.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.1.0 to 32.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 beta 3 to 33.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 34.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.0.0 to 32.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 beta 2 to 33.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 34.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 35.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.7.0.0 ESR to 24.8.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 31.0.0.0 ESR to 31.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.0.0 beta 8 to 32.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 Aurora to 33.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox from 34.0.0.0 Nightly to 34.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 35.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.3 to 2.0.4
 • Updated Flash Player from 14.0.0.179 to 15.0.0.152
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.0.0 beta 1 to 32.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 33.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 34.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.2 to 2.0.3
 • Updated Flash Player from 14.0.0.145 to 14.0.0.179
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.6.0.0 ESR to 24.7.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 31.0.0.0 beta 8 to 31.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 31.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.0.0 Aurora to 32.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 33.0.0.0 Nightly to 33.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 34.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.1 to 2.0.2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 31.0.0.0 beta 1 to 31.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 32.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 33.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.0 to 2.0.1
 • Updated Flash Player from 14.0.0.125 to 14.0.0.145
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.5.0.0 ESR to 24.6.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 beta 9 to 30.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 31.0.0.0 Aurora to 31.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 32.0.0.0 Nightly to 32.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 33.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.0 beta 8 to 2.0.0
 • Updated Web Developer from 1.2.6 to 1.2.7
 • Updated Flash Player from 13.0.0.214 to 14.0.0.125
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.1.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 beta 6 to 30.0.0.0 beta 9
 • Updated Mozilla Firefox 31.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 32.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.0 beta 6 to 2.0.0 beta 8
 • Updated Web Developer from 1.2.5 to 1.2.6
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 beta 3 to 30.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 31.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 32.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.0 beta 5 to 2.0.0 beta 6
 • Updated Flash Player from 13.0.0.206 to 13.0.0.214
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 29.0.0.0 to 29.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 beta 1 to 30.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 31.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 32.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 2.0.0 beta 4 to 2.0.0 beta 5
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.4.0.0 ESR to 24.5.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 29.0.0.0 beta 1 to 29.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 Aurora to 30.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 31.0.0.0 Nightly to 31.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 32.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.12.7 to 1.12.8
 • Added Firebug 2.0.0 beta 4
 • Updated Flash Player from 12.0.0.77 to 13.0.0.206
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.3.0.0 ESR to 24.4.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 28.0.0.0 beta 3 to 28.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 29.0.0.0 Aurora to 29.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 30.0.0.0 Nightly to 30.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 31.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.12.6 to 1.12.7
 • Updated Flash Player from 12.0.0.70 to 12.0.0.77
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 27.0.0.0 to 27.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 28.0.0.0 beta 1 to 28.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 29.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 30.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 12.0.0.44 to 12.0.0.70
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.2.0.0 ESR to 24.3.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 27.0.0.0 beta 1 to 27.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 28.0.0.0 Aurora to 28.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 29.0.0.0 Nightly to 29.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 30.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.12.5 to 1.12.6
 • Updated Flash Player from 11.9.900.170 to 12.0.0.44
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 24.1.1.0 ESR to 24.2.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 26.0.0.0 beta 6 to 26.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 27.0.0.0 Aurora to 27.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 28.0.0.0 Nightly to 28.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 29.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.12.4 to 1.12.5
 • Updated Flash Player from 11.9.900.152 to 11.9.900.170
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.10.0 ESR to 17.0.11.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 24.1.0.0 ESR to 24.1.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 25.0.0.0 to 25.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 26.0.0.0 beta 1 to 26.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 27.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 28.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.9.900.117 to 11.9.900.152
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.9.0 ESR to 17.0.10.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 24.0.0.0 ESR to 24.1.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 25.0.0.0 beta 1 to 25.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 26.0.0.0 Aurora to 26.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 27.0.0.0 Nightly to 27.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 28.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.12.1 to 1.12.4
 • Updated Flash Player from 11.8.800.168 to 11.9.900.117
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.1.0.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.8.0 ESR to 17.0.9.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 24.0.0.0 beta 1 to 24.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 24.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 25.0.0.0 Aurora to 25.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 26.0.0.0 Nightly to 26.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 27.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.11.4 to 1.12.1
 • Updated Flash Player from 11.8.800.94 to 11.8.800.168
 • Updated icons
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.7.0 ESR to 17.0.8.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 23.0.0.0 beta 1 to 23.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 24.0.0.0 Aurora to 24.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 25.0.0.0 Nightly to 25.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 26.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.7.700.224 to 11.8.800.94
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.6.0 ESR to 17.0.7.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 22.0.0.0 beta 2 to 22.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 23.0.0.0 Aurora to 23.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 24.0.0.0 Nightly to 24.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 25.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.7.700.202 to 11.7.700.224
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.5.0 ESR to 17.0.6.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 21.0.0.0 beta 2 to 21.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 22.0.0.0 Aurora to 22.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox from 23.0.0.0 Nightly to 23.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 24.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.11.2 to 1.11.4
 • Updated Web Developer from 1.2.4 to 1.2.5
 • Updated Flash Player from 11.7.700.169 to 11.7.700.202
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.4.0 ESR to 17.0.5.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 20.0.0.0 beta 4 to 20.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 21.0.0.0 Aurora to 21.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox from 22.0.0.0 Nightly to 22.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 23.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.3 to 1.2.4
 • Updated Flash Player from 11.6.602.171 to 11.7.700.169
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.3.0 ESR to 17.0.4.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 19.0.0.0 to 19.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 20.0.0.0 beta 1 to 20.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 21.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 22.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.6.602.168 to 11.6.602.171
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.2.0 ESR to 17.0.3.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 18.0.1.0 to 18.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 19.0.0.0 beta 2 to 19.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 20.0.0.0 Aurora to 20.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 21.0.0.0 Nightly to 21.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 22.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.11.1 to 1.11.2
 • Updated Web Developer from 1.2.2 to 1.2.3
 • Updated Flash Player from 11.5.502.146 to 11.6.602.168
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.11.0 ESR to 10.0.12.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.0.0 to 17.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.0.0 ESR to 17.0.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 18.0.0.0 beta 1 to 18.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 19.0.0.0 Aurora to 19.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox from 20.0.0.0 Nightly to 20.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 21.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.6 to 1.11.1
 • Updated Flash Player from 11.5.502.110 to 11.5.502.146
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.9.0 ESR to 10.0.11.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 16.0.1.0 to 16.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.0.0 beta 1 to 17.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 17.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 18.0.0.0 Aurora to 18.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 19.0.0.0 Nightly to 19.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 20.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.4 to 1.10.6
 • Updated Flash Player from 11.4.402.287 to 11.5.502.110
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.7.0 ESR to 10.0.9.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 16.0.0.0 beta 2 to 16.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.0.0 Aurora to 17.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 18.0.0.0 Nightly to 18.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 19.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.3 to 1.10.4
 • Updated Flash Player from 11.4.402.265 to 11.4.402.287
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.9.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 to 15.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 16.0.0.0 beta 1 to 16.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 17.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 18.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.2 to 1.10.3
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.6.0 ESR to 10.0.7.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 beta 5 to 15.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 16.0.0.0 Aurora to 16.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 17.0.0.0 Nightly to 17.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 18.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.1 to 1.2.2
 • Updated Flash Player from 11.3.300.271 to 11.4.402.265
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 beta 3 to 15.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 16.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 17.0.0.0 Nightly
 • Updated Web Developer from 1.2.0 to 1.2.1
 • Updated Flash Player from 11.3.300.270 to 11.3.300.271
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.7:
 • Updated Mozilla Firefox 16.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 17.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.1 to 1.10.2
 • Updated Flash Player from 11.3.300.268 to 11.3.300.270
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 beta 1 to 15.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 16.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 17.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.10.0 to 1.10.1
 • Updated Flash Player from 11.3.300.265 to 11.3.300.268
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.5.0 ESR to 10.0.6.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 14.0.0.0 beta 8 to 14.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 Aurora to 15.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 16.0.0.0 Nightly to 16.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 17.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.9.2 to 1.10.0
 • Updated Web Developer from 1.1.9 to 1.2.0
 • Updated Flash Player from 11.3.300.262 to 11.3.300.265
 • Improved the installer
 • Improved the uninstaller
 • Improved the compression by using LZMA2, which greatly reduces the file size of the installer
 • Improved default settings
 • The utility which can open locations in multiple versions is now extended with the ability to select which versions to start
 • Previously selected versions can be remembered
 • Separate version selections are supported for wizard, context menu and command line usage
 • The previously chosen remember selection settings are saved
 • Improved the launch procedure of the multiple standalone versions of Mozilla Firefox
 • Upgrade installations (installing only new or updated versions) are now supported
 • Added support for command line parameters for all new functions
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 14.0.0.0 beta 7 to 14.0.0.0 beta 8
 • Updated Mozilla Firefox 15.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 16.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.3.300.257 to 11.3.300.262
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 to 13.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox 15.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 16.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 beta 7 to 13.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 14.0.0.0 Aurora to 14.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox from 15.0.0.0 Nightly to 15.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 16.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.2.202.235 to 11.3.300.257
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.4.0 ESR to 10.0.5.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 beta 4 to 13.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 14.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 15.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.8.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 beta 2 to 13.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 14.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 15.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.3.0 ESR to 10.0.4.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 12.0.0.0 beta 5 to 12.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 Aurora to 13.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox from 14.0.0.0 Nightly to 14.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 15.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.9.1 to 1.9.2
 • Updated Flash Player from 11.2.202.233 to 11.2.202.235
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 12.0.0.0 beta 3 to 12.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 13.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 14.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.2.202.228 to 11.2.202.233
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 12.0.0.0 beta 1 to 12.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 13.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 14.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.1.102.63 to 11.2.202.228
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.2.0 ESR to 10.0.3.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 beta 6 to 11.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 12.0.0.0 Aurora to 12.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 13.0.0.0 Nightly to 13.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 14.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.27.0 to 3.6.28.0
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 beta 3 to 11.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 12.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 13.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.1.102.62 to 11.1.102.63
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.26.0 to 3.6.27.0
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.1.0 to 10.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.1.0 ESR to 10.0.2.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 beta 2 to 11.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 12.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 13.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 11.1.102.55 to 11.1.102.62
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 to 10.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 ESR to 10.0.1.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 beta 1 to 11.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 12.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 13.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.25.0 to 3.6.26.0
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 beta 3 to 10.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 10.0.0.0 ESR
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 Aurora to 11.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 12.0.0.0 Nightly to 12.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 13.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.9.0 to 1.9.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 beta 1 to 10.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 11.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 12.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.4 to 1.9.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.7.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.24.0 to 3.6.25.0
 • Updated Mozilla Firefox from 9.0.0.0 beta 6 to 9.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 Aurora to 10.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 11.0.0.0 Nightly to 11.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 12.0.0.0 Nightly
 • Improved the installer
 • Improved default settings
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 9.0.0.0 beta 4 to 9.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 11.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 to 8.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 9.0.0.0 beta 1 to 9.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 11.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.23.0 to 3.6.24.0
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 beta 5 to 8.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox from 9.0.0.0 Aurora to 9.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 10.0.0.0 Nightly to 10.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 11.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.3 to 1.8.4
 • Updated Flash Player from 11.0.1.152 to 11.1.102.55
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 beta 4 to 8.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 beta 3 to 8.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 beta 2 to 8.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 beta 1 to 8.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 10.0.0.0 Nightly
 • Added the Flash Player 11.0.1.152 plug-in
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 to 7.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 Aurora to 8.0.0.0 beta 1
 • Updated Mozilla Firefox from 9.0.0.0 Nightly to 9.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 10.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.22.0 to 3.6.23.0
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 beta 7 to 7.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.6.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 beta 6 to 7.0.0.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 10.3.183.7 to 10.3.183.10
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 beta 5 to 7.0.0.0 beta 6
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.2 to 1.8.3
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 beta 4 to 7.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 beta 3 to 7.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.21.0 to 3.6.22.0
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.1.0 to 6.0.2.0
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.20.0 to 3.6.21.0
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 to 6.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox from 7.0.0.0 Aurora to 7.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox from 8.0.0.0 Nightly to 8.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 9.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.1 to 1.8.2
 • Updated Flash Player from 10.3.183.5 to 10.3.183.7
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.19.0 to 3.6.20.0
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.1.0 beta 7
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Aurora
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 beta 5 to 6.0.0.0
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.1b1 to 1.8.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.2:
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Updated Flash Player from 10.3.181.34 to 10.3.183.5
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 beta 4 to 6.0.0.0 beta 5
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.8.0 to 1.8.1b1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.5.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 beta 3 to 6.0.0.0 beta 4
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Updated Firebug from 1.7.3 to 1.8.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 beta 2 to 6.0.0.0 beta 3
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.8:
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 6.0.0.0 beta 1 to 6.0.0.0 beta 2
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.18.0 to 3.6.19.0
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 to 5.0.1.0
 • Updated Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Updated Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.5:
 • Added Mozilla Firefox 6.0.0.0
 • Added Mozilla Firefox 7.0.0.0 Aurora
 • Added Mozilla Firefox 8.0.0.0 Nightly
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.4:
 • Updated Flash Player from 10.3.181.26 to 10.3.181.34
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.17.0 to 3.6.18.0
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 RC 1 to 5.0.0.0
 • Updated Firebug from 1.7.2 to 1.7.3
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 beta 6 to 5.0.0.0 RC 1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 beta 3 to 5.0.0.0 beta 6
 • Updated Flash Player from 10.3.181.22 to 10.3.181.26
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.4.0:
 • Updated Flash Player from 10.3.181.14 to 10.3.181.22
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 beta 2 to 5.0.0.0 beta 3
 • Updated Firebug from 1.7.1 to 1.7.2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 5.0.0.0 beta 1 to 5.0.0.0 beta 2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.7:
 • Updated Flash Player from 10.2.159.1 to 10.3.181.14
 • Updated Firebug from 1.7.1b3 to 1.7.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.6:
 • Added Mozilla Firefox 5.0.1.0
 • Updated Firebug from 1.7.1b2 to 1.7.1b3
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.18.0 to 3.5.19.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.16.0 to 3.6.17.0
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 to 4.0.1.0
 • Updated Firebug from 1.7.1b1 to 1.7.1b2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.4:
 • Updated Firebug from 1.7.0 to 1.7.1b1
 • Updated Flash Player from 10.2.153.1 to 10.2.159.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.17.0 to 3.5.18.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.15.0 to 3.6.16.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 12 to 4.0.0.0
 • Updated Firebug from 1.6.2 to 1.7.0
 • Updated Flash Player from 10.2.152.32 to 10.2.153.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.16.0 to 3.5.17.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.3.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.14.0 to 3.6.15.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.13.0 to 3.6.14.0
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 11 to 4.0.0.0 beta 12
 • Updated Flash Player from 10.2.152.26 to 10.2.152.32
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 10 to 4.0.0.0 beta 11
 • Updated Firebug from 1.6.1 to 1.6.2
 • Updated Flash Player from 10.1.102.64 to 10.2.152.26
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 9 to 4.0.0.0 beta 10
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 8 to 4.0.0.0 beta 9
 • Updated Firebug from 1.6.0 to 1.6.1
 • Updated Web Developer from 1.1.8 to 1.1.9
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 7 to 4.0.0.0 beta 8
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.15.0 to 3.5.16.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.12.0 to 3.6.13.0
 • Updated Firebug from 1.5.4 to 1.6.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 6 to 4.0.0.0 beta 7
 • Updated Flash Player from 10.1.82.76 to 10.1.102.64
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.13.0 to 3.5.15.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.10.0 to 3.6.12.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.12.0 to 3.5.13.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.9.0 to 3.6.10.0
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 5 to 4.0.0.0 beta 6
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.2.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.11.0 to 3.5.12.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.8.0 to 3.6.9.0
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 4 to 4.0.0.0 beta 5
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 3 to 4.0.0.0 beta 4
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 2 to 4.0.0.0 beta 3
 • Updated Flash Player from 10.1.53.64 to 10.1.82.76
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.7:
 • Updated Mozilla Firefox from 4.0.0.0 beta 1 to 4.0.0.0 beta 2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.6:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.7.0 to 3.6.8.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.5:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.10.0 to 3.5.11.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.6.0 to 3.6.7.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.4:
 • Added Mozilla Firefox 4.0.0.0 beta 1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.3:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.4.0 to 3.6.6.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.9.0 to 3.5.10.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.3.0 to 3.6.4.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.1:
 • Updated Firebug from 1.5.3 to 1.5.4
 • Updated Flash Player from 10.0.45.2 to 10.1.53.64
 • Improved the utility which can open locations in all versions with one click
 • Improved compatibility with Windows 7
 • Improved the installer
 • Improved the uninstaller
 • Improved default settings
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.1.0:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.2.0 to 3.6.3.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.9:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.0.18.0 to 3.0.19.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.8.0 to 3.5.9.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.8:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.0.0 to 3.6.2.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.7:
 • Updated Firebug from 1.5.2 to 1.5.3
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.6:
 • Updated Firebug from 1.5.1 to 1.5.2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.5:
 • Updated Firebug from 1.5.0 to 1.5.1
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.4:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.0.17.0 to 3.0.18.0
 • Updated Mozilla Firefox from 3.5.7.0 to 3.5.8.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.3:
 • Updated Flash Player from 10.0.42.34 to 10.0.45.2
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.2:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.0.0 RC 2 to 3.6.0.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.1:
 • Updated Mozilla Firefox from 3.6.0.0 RC 1 to 3.6.0.0 RC 2
 • Updated Firebug from 1.4.5 to 1.5.0
 • Minor changes and improvements
What’s New in Utilu Mozilla Firefox Collection 1.0.0.0:
 • Added Mozilla Firefox 2.0.0.20
 • Added Mozilla Firefox 3.0.17.0
 • Added Mozilla Firefox 3.5.7.0
 • Added Mozilla Firefox 3.6.0.0 RC 1
 • Added the Firebug 1.4.5 add-on
 • Added the Web Developer 1.1.9 add-on
 • Added the Flash Player 10.0.42.34 plug-in
 • Added a utility which can open locations in all versions with one click
 • Added an option to open directly from the context menu of Windows Explorer
 • Added the version number of Mozilla Firefox to the titlebar
 • Added a number of commonly used screen resolutions to resize the window to
 • Added an option to install for all users
 • Added options to support silent installations
 • Added support for command line parameters for all functions
 • Added the ability to work without Administrative rights except for the setup
 • Added support for all common Windows versions

Screenshots

This will install Utilu Mozilla Firefox Collection 1.2.1.7 on your computer.
Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Welcome

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Welcome

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Select Components

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Select Components

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Select Tasks

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Select Tasks

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Ready to Install

Utilu Mozilla Firefox Collection Setup: Ready to Install

Utilu Mozilla Firefox Collection: Open files or locations

Utilu Mozilla Firefox Collection: Open files or locations

Utilu Mozilla Firefox Collection: Choose versions

Utilu Mozilla Firefox Collection: Choose versions

Download Utilu Mozilla Firefox Collection

File size: 1,36 GB, 1.463.999.923 bytes

MD5 Hash: 59e51142846c41723e6ae54530ed40f2

Download Utilu Mozilla Firefox Collection x64

File size: 987 MB, 1.035.054.552 bytes

MD5 Hash: 50719ef65a03cd2e7a7e1eecca37c7cb

Links

More information about Utilu Mozilla Firefox Collection:Meer informatie over Utilu Mozilla Firefox Collection:

Copyright ©  Utilu

u at utilu.com